fbpx

Contactgegevens

icon_widget_image Mon - Fri: 9:00 - 17:00 Sat - Sun: CLOSED icon_widget_image Relegem Business Park Poverstraat 124-126 1731 Relegem icon_widget_image +32 (0) 2 478 80 59 +32 (0) 2 478 80 59 icon_widget_image info@twofixsolutions.be

Privacybeleid

1. Partijen en doel

Two Fix Solutions BVBA (hierna «Two Fix Solutions» of de «Controleur»)

Poverstraat 90 B02, 1731 Relegem, België

BE0870.792.754

Mail: info@twofixsolutions.com

Telefoon: 02 478 80 59

Two Fix Solutions SPRL heeft deze Privacy Policy opgesteld met als doel de Gebruikers van de website gehost op het volgende adres: www.twofixsolutions.com, (hierna de «Site»), op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Two Fix Solutions SPRL.

De term «Gebruiker» verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert. Als zodanig, Two Fix Solutions SPRL bepaalt alle middelen en technische, juridische en organisatorische doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers.

Two Fix Solutions SPRL verbindt zich er hiertoe toe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna «de Wet») en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna «de Verordening»).

Two Fix Solutions SPRL is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de «Verwerker»). In voorkomend geval verbindt Two Fix Solutions SPRL zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in het licht van de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze gegevens door Two Fix Solutions SPRL, in haar hoedanigheid van Gegevenscontroleur, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Two Fix Solutions SPRL, geschiedt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens zullen door Two Fix Solutions SPRL, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, worden verwerkt via:

Inschrijving op de nieuwsbrief;

Een bestelling verwerken;

Het gebruik van cookies;

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

1. Om de uitvoering van de op de website aangeboden en overeengekomen diensten te verzekeren;

2. Om de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren;

3. Om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot de herroeping van die toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van promoties op producten en diensten;

4. Om vragen van de gebruiker te beantwoorden;

5. Om statistieken op te stellen ter verbetering van de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking;

6. Om de kwaliteit van de website en de aangeboden producten en/of diensten te verbeteren

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij zijn bezoek en gebruik van de Site mee in dat Two Fix Solutions SPRL de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de in dit Privacybeleid beschreven methoden en principes

1. De informatie van de Gebruikers die zij geven voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van de wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk de naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens,…; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt gegeven;

2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact per telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van Gebruikers.

3. Met betrekking tot het bezoek van elke Gebruiker aan de Site, wordt de automatisch verzamelde informatie

a. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem

besturingssysteem;

b. alle informatie over de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met inbegrip van de URL, de duur van het surfen, enz.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Website verklaart de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat de Privacy Policy in hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie aan te gaan met Two Fix Solutions SPRL. Elk contract tussen Two Fix Solutions SPRL en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de voorwaarden en principes opgenomen in dit Privacybeleid, zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en verzamelt die hij/zij meedeelt op de Site of tijdens de diensten aangeboden door Two Fix Solutions SPRL, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan : 1 jaar

7. Ontvangers van de gegevens en verstrekking van de gegevens aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Two Fix Solutions SPRL die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden, en die samenwerken met Two Fix Solutions SPRL in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten.  Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Two Fix Solutions SPRL, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. Two Fix Solutions SPRL verzekert dat zij deze gegevens alleen zal verwerken voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier.

Indien de gegevens voor direct marketing of prospectiedoeleinden aan derden worden verstrekt, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@twofixsolutions.com, of door een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart Poverstraat 124, 1731 Relegem

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Two Fix Solutions BVBA de Gebruiker het recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonlijke gegevens, alsmede tot de volgende informatie

de doeleinden van de verwerking ;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in derde landen gevestigde ontvangers of internationale organisaties;

indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding.

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De Gebruiker zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens ontvangen.

b. Recht op correctie

Two Fix Solutions SPRL garandeert het recht van rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker zal eerst zelf de nodige wijzigingen doorvoeren vanuit zijn/haar gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Two Fix Solutions SPRL.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

c. Recht op wissen

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar dergelijke persoonsgegevens, of van enigerlei kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is

om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren

voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou kosten. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

d. Recht om verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben Gebruikers het recht om van Two Fix Solutions SPRL persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere controller zonder dat Two Fix Solutions SPRL dit belemmert in de gevallen voorzien in de verordening.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als gevolg van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens uitgevoerd door Two Fix Solutions SPRL. Overeenkomstig artikel 21 van de verordening zal Two Fix Solutions SPRL de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht van klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Two Fix Solutions SPRL bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax: + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site gebruikt cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en om de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze rubriek.

a. Algemene beginselen

Een «Cookie» is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie Two Fix Solutions SPRL samenwerkt.

Sommige van de door Two Fix Solutions SPRL gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere laten toe de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan de cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser in te stellen.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en nagestreefde doeleinden

Op de Website worden verschillende soorten cookies gebruikt door Two Fix Solutions SPRL:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffende manier om de navigatie van de gebruiker te verbeteren, door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze laten Two Fix Solutions SPRL ook toe om eventuele bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);

Tracking cookies: Two Fix Solutions SPRL maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Website te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken laten Two Fix Solutions SPRL toe om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c. Bewaartermijn van de cookies

De cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende

1 jaar

d. Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, stemt de Gebruiker ermee in dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen door gebruik te maken van de volgende link(s):

Voor gebruikers met :

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies Microsoft Edge :

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq Chroom :

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr Firefox :

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences Safari :

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Two Fix Solutions SPRL. Two Fix Solutions SPRL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en hun overeenstemming met de Wet en de Verordeningen.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om de minderjarige jonger dan 16 jaar informatie of persoonsgegevens op de website te laten vermelden. Two Fix Solutions SPRL raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens – met name betreffende de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn.

Two Fix Solutions SPRL is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt in het bijzonder door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat passend is voor de verwerking en verzameling van gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van standaard-coderingstechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

Two Fix Solutions SPRL behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden met het oog op de uitvoerbaarheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Two Fix Solutions SPRL.

14. Neem contact op met

Voor vragen of klachten in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder op het volgende adres: info@twofixsolutions.com